I 1940’erne opkøbte staten arealer med formålet ”at sikre deres anvendelse som ferie- og rekreationsområde for vide kredse af befolkningen” og i 1950’erne var der fokus på mulighederne for beskæftigelsesprojekter i området (Sandmoseprojektet). Det var i den forbindelse Sandmosevejen blev anlagt, og der opstod planer om, at der på arealer langs kysten fra Slettestrand til Rødhus skulle oprettes rekreationsområder.

Pressen skrev: "Der bliver Tale om Oprettelse af ikke færre end seks nye Sommerhus-Byer paa Arealer, der henligger som Klit- og Strandarealer, uegnede til Kultivering og Beplantning, men velegnede til Sommerhusgrund, ogsaa i den naturskønhedsmæssige Henseende. Det er ikke hensigten at give Sommerhusbebyggelsen noget koloniagtigt Præg, hvorfor denne Bebyggelse bliver fordelt over seks mindre Omraader langs Kysten. Mellem de seks smaa Byer bliver der store aabne fælles Arealer. Staten vil udleje jorden, men det er saa vidt vides Meningen, at Lejerne selv skal opføre Husene. Der menes at blive Plads til mellem 50 og 100 sommerhusgrunde i hvert af de seks Omraader". 

 I 1960 påbegyndte staten udleje af jord i bl.a. Tranum, Ejstrup, Rødhus og Blokhus til sommerhuse, og Rødhus Klit Feriecenter blev bygget. Der var fokus på, at flest mulige mulige skulle have glæde ved sommerhusene. Derfor var der i den første tid lejereduktion, hvis man som sommerhusejer også udlejede huset.

Lejekontrakterne med staten har været 30-årige aftaler. Det var i mange år de fleste sommerhusejeres ønske at købe ”deres” grund. I 2010 vedtog Folketinget loven, der muliggjorde udstykningen i de fredede områder, og i dag er de allerfleste statsgrunde ved Tranum Ejstrup Strand købt af sommerhusejerne.

Staten er fortsat i området som grundejer, og Naturstyrelsen står for skovdrift og naturforvaltning.
Området øst for Strandvejen er knyttet til Naturstyrelsen Vendsyssel i Skagen, og området vest for Strandvejen hører til Thy-afdelingen i Thisted.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk